Lovpligtig APV
undersøgelse.

Xsystems kan hjælpe jer
med at lave jeres APV.

En arbejdspladsvurdering (APV) giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

Mange virksomheder opnår både et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel med deres APV.

Samtidig viser en undersøgelse, at det er nemmere at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til højt sygefravær, når man inddrager sygefraværet i APV’en. Dermed er første skridt taget til at fjerne de sygdomsrelaterede arbejdsmiljøproblemer.

Digital APV

Vores digitale APV er en online undersøgelse, der består af forskningsbaserede spørgsmål, der vil kortlægge medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. APV’en undersøger også niveauet af stress, trivsel samt den enkeltes oplevelse af indflydelse på eget arbejde og udviklingsmuligheder.

Når undersøgelsen er udfyldt af alle medarbejdere, udarbejder vi en rapport og analyse af resultaterne i APV’en.

Vi laver derefter en prioriteret liste over de områder, hvor jeres arbejdsmiljø er mest udfordret samt de steder, hvor I scorer højest.

Alle rapporter og analyser samles i en komplet rapport i PDF format.

Vi tilbyder vores digitale APV’er til alle brancher baseret på Arbejdstilsynets krav.

Hvorfor udarbejde en APV?

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:

  • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Hvad skal virksomheden gøre?

I arbejdsmiljølovgivningen er der krav til APV’en, som virksomheden altid skal overholde:

  • APV’en skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.

Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. Det gælder også, hvis der kun er én medarbejder, og også, selv om der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde.

For virksomheder, hvor arbejdet udføres af personer fra arbejdsgiverens husstand, fx børn eller ægtefælle, og hvor der ikke er andre medarbejdere ansat, er der ikke pligt til at lave APV. 

Hvem skal være med i APV-processen?

Når en virksomhed skal gennemføre en APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde. AMO/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget.

Det er ofte hensigtsmæssigt at aftale fælles mål og “spilleregler” for APV-arbejdet med arbejdsmiljøorganisationen. Disse kan fx handle om følgende spørgsmål:

Hvad er formålet med APV’en?

Er der – ud over arbejdsmiljøorganisationens medlemmer – behov for flere nøglepersoner i processen?

Hvilke metoder og redskaber skal bruges?

Hvordan og af hvem bliver eventuelle problemer registreret, prioriteret og løst?

Hvem har ansvaret for at fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger?

Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse e.l.?

Er der behov for ekstern bistand, fx fra en arbejdsmiljørådgiver?

Hvordan opsamles erfaringerne, og hvordan bruges de i forbindelse med revision af APV’en?

Hvis en virksomhed ikke selv har tilstrækkelig indsigt til at gennemføre APV’en, skal den hente hjælp fra eksterne rådgivere. Arbejdsmiljøorganisationen skal høres, inden virksomheden henvender sig for at få hjælp.

Vil du vite mer?
Kontakt oss.